River Garden

Барилгын  нэр: River tower
Захиалагчийн нэр: "Эн Си Ди групп"
Хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ: Зураг төсөл, агаар сэлгэлтийн системийн тоног төхөөрөмж, угсралт, гөлмөн төмөр, пенополиуретан  хоолойн нийлүүлэлт, угсралт, хөргөлтийн систем нийлүүлэлт, угсралт
 
Угсарсан тоног төхөөрөмж:
  • XP маркын 4000-28000м2-ийн 2 ширхэг агаар өгөх,сорох цогц төхөөрөмж
  • Vento маркын 500-6000м2-ийн 55 ширхэг агаар өгөх, сорох төхөөрөмж
  • Галын агаар өгөх 2 ширхэг төхөөрөмж
  • 22-180 квт-ын  6 ширхэг нэгдсэн хөргөлтийн систем болон 50 ширхэг дотор төхөөрөмж
  • 10000м2 агааржуулалтын яндан хоолой (Ойролцоо)