Төрийн ордон

Барилгын  нэр: Төрийн ордон
Хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ: Зураг төсөл, агааржуулалтын системийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, яндан хоолойн угсралт, хөргөлтийн төхөөрөмжийн угсралт, 
 
Угсарсан тоног төхөөрөмж:
  • XP маркын 4000-28000м2-ийн 9 ширхэг агаар өгөх,сорох цогц төхөөрөмж
  • Vento маркын 500-6000м2-ийн 26 ширхэг агаар сорох төхөөрөмж
  • 22-180 квт-ын  18 ширхэг нэгдсэн хөргөлтийн систем 
  • 6000м2 агааржуулалтын яндан хоолой (Ойролцоо)