M-Plaza, Holdiay Inn

Барилгын  нэр: M-Plaza, Holiday Inn
Захиалагчийн нэр: "Макс Өргөө" ХХК
Хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ: Зураг төсөл, агааржуулалтын системийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, яндан хоолойн угсралт, 
 
Угсарсан тоног төхөөрөмж:
  • XP маркын 4000-28000м2-ийн 7 ширхэг агаар өгөх,сорох цогц төхөөрөмж
  • Vento маркын 500-6000м2-ийн 57 ширхэг агаар сорох төхөөрөмж
  • 40000м2-ийн галын сорох сэнс 12 ширхэг 
  • 20000м2 агааржуулалтын яндан хоолой(Ойролцоо)